Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kompas Camper Verhuur

Vennootschap onder firma Kompas Camper Verhuur (hierna: Kompas Camper Verhuur) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80164706 en is gevestigd aan Kruisstraat 40 (5856AG) te Wellerlooi.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Verhuurder: Kompas Camper Verhuur verhuurt compleet uitgeruste campers van verschillende modellen en typen aan Consumenten, hierna Kompas Camper Verhuur.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Huurder: De Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Kompas Camper Verhuur.
 5. Bestuurder: De feitelijke persoon die Het Gehuurde bestuurt.
 6. Het Gehuurde: De voertuigen die Kompas Camper Verhuur aanbiedt, zijn compleet uitgeruste campers van verschillende modellen en typen bestemd voor de verhuur.
 7. Diensten: de Dienst die Kompas Camper Verhuur aanbiedt, is het verhuren van voertuigen.
 8. Aanbod: Ieder schriftelijk Aanbod aan Huurder tot verhuur, offertes daaronder begrepen.
 9. Overeenkomst: de Overeenkomst (op afstand) tot dienstverlening waartoe Huurder opdracht heeft gegeven en waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Website: de website die Kompas Camper Verhuur gebruikt, is: https://kompascamperverhuur.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Kompas Camper Verhuur en iedere Overeenkomst tussen Kompas Camper Verhuur en Huurder en op elk Dienst die door Kompas Camper Verhuur wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kompas Camper Verhuur aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Kompas Camper Verhuur is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Kompas Camper Verhuur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Kompas Camper Verhuur is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Kompas Camper Verhuur het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor Kompas Camper Verhuur gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een zodanige omschrijving van de aangeboden Dienst en de daarbij behorende prijzen. Kompas Camper Verhuur werkt in beginsel op basis van vaste tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van het type/model auto/voertuig alsmede andere factoren, waaronder de huurperiode en eventuele overige bijzonderheden zoals vermeld in het Aanbod. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Kompas Camper Verhuur niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Kompas Camper Verhuur kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren van Het Gehuurde.
 4. Levertijden en termijnen in het Aanbod van Kompas Camper Verhuur zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kompas Camper Verhuur niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Huurder dient eerst een reservering te plaatsen op basis van het Aanbod van Kompas Camper Verhuur voordat er een Overeenkomst tot stand kan komen. Huurder heeft hierbij de mogelijkheid om een selectie te maken uit verschillende typen/modellen voertuigen. Het door Huurder ingevulde reserveringsformulier wordt geacht een geheel te vormen met de door Huurder ontvangen boekingsbevestiging en de algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door Huurder komen geheel voor rekening en risico van Huurder.
 2. Huurder is verplicht bij het maken van een reservering een aanbetaling van 25% van de huursom (inclusief btw) te voldoen op de door Kompas Camper Verhuur aangegeven wijze. Huurder is tevens verplicht een uittreksel van het GBA aan Kompas Camper Verhuur te doen toekomen alsmede een kopie (voor- en achterkant) van het rijbewijs van de Huurder (die tevens als enige het voertuig mag besturen).
 3. Annulering geschied op de door Kompas Camper Verhuur aangegeven wijze.
 4. Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de huurperiode is Huurder 100% van de huursom verschuldigd aan Kompas Camper Verhuur. Bij annulering 15 tot 8 weken voor aanvang is dit 75% en 20 tot 15 weken voor aanvang blijft de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd. Indien er langer dan 20 weken voor vertrek wordt geannuleerd is de huurder 25%, gelijk aan de aanbetaling van de totale huursom, aan de huurder verschuldigd. Eventuele incassokosten, gerechtelijke kosten, wettelijke rente en overige kosten zijn voor rekening van de huurder.
 5. Kompas Camper Verhuur is niet verantwoordelijk voor reisadviezen buiten Nederland. Indien er landsgrenzen zijn gesloten, of indien er een negatief reisadvies is in het land waar de geplande camperreis naartoe zou gaan, dan vormt dit geen reden annulering en/of kostenteruggave. Geldt er een negatief reisadvies binnen Nederland, of terwijl sanitaire voorzieningen op campings zijn gesloten dan zullen we de geplande huurperiode kosteloos verschuiven naar een andere mogelijke periode. In dit geval, bij volledige annulering vervalt het aanbetalingsbedrag.
 6. Op het moment dat Huurder de beschikking krijgt over het Gehuurde komt er een Overeenkomst tot stand voor bepaalde tijd met een minimale huurperiode van vier dagen, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 7. Een Aanbod wordt door Kompas Camper Verhuur schriftelijk worden gedaan.
 8. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Kompas Camper Verhuur, zal Kompas Camper Verhuur de Overeenkomst met Huurder schriftelijk (per e-mail) bevestigen.
 9. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Kompas Camper Verhuur daaraan niet gebonden. Huurder dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Huurder schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 10. Kompas Camper Verhuur is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.
 11. Kompas Camper Verhuur kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Huurder aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien op basis hiervan goede gronden zijn om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Kompas Camper Verhuur gerechtigd gemotiveerd een offerte en/of Overeenkomst te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 12. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor Huurder.

Artikel 5 – Huurperiode en opzegging

 1. De huurperiode wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege op de overeengekomen datum en tijd.
 2. Zowel Huurder als Kompas Camper Verhuur kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang in de volgende gevallen:
  1. Indien één der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming;
  2. Indien Huurder komt te overlijden;
  3. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, zoals onjuiste informatie;

Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Kompas Camper Verhuur nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of enige schadevergoeding. Vorderingen van Kompas Camper Verhuur op Huurder zijn bij tussentijdse beëindiging onmiddellijk opeisbaar. Indien de ontbinding aan Huurder is te wijten wegens opzet of grove schuld, behoudt Kompas Camper Verhuur het recht een aanvullende vergoeding te eisen.

 1. Huurder is gehouden diens medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Kompas Camper Verhuur.
 2. De Overeenkomst loopt af op het moment dat de overeengekomen huurperiode eindigt.
 3. Indien Huurder het Gehuurde eerder terugbrengt dan de overeengekomen huurperiode heeft Huurder nimmer recht op restitutie van (of een gedeelte van) de huursom.
 4. Indien het Gehuurde niet binnen de in de Overeenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Kompas Camper Verhuur weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het Gehuurde, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van Kompas Camper Verhuur, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 190,- per dag. Onverminderd de eventuele door Kompas Camper Verhuur verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij Huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Kompas Camper Verhuur het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 2. Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kompas Camper Verhuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Kompas Camper Verhuur worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kompas Camper Verhuur zijn verstrekt, heeft Kompas Camper Verhuur het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Huurder in rekening te brengen.
 3. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn geldig ten voordele en ten nadele van de bevoegde Bestuurders.

Artikel 7 – Verplichtingen Huurder

 1. Huurder is vooraf het ingebruikneming van het Gehuurde minstens vijf jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs evenals een geldig identiteitskaart of paspoort in bezit te hebben. Indien Huurder deze documenten op eerste verzoek van Kompas Camper Verhuur niet kan overhandigen, zal Kompas Camper Verhuur de Overeenkomst annuleren zonder dat Huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Kompas Camper Verhuur is gerechtigd aanvullende documenten te verlangen.
 2. Huurder is verplicht een borg te voldoen van € 1000,- voordat het gehuurde ter beschikking wordt gesteld door Kompas Camper Verhuur.
 3. Huurder dient het Gehuurde bij terbeschikkingstelling te inspecteren. Daarbij behoort Huurder te onderzoeken of de kwaliteit (en kwantiteit) van het Gehuurde overeenstemt met de Overeenkomst. Huurder wordt geacht het voertuig onbeschadigd te hebben ontvangen, tenzij Huurder op het moment van ontvangstneming van Het Gehuurde schriftelijk kenbare afwijkingen of defecten heeft aangegeven aan Kompas Camper Verhuur.
 4. Huurder is verplicht te onderzoeken op welke wijze Het Gehuurde gebruikt dient te worden conform de bijgeleverde gebruiksinstructies. Kompas Camper Verhuur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verkeerd gebruiken van Het Gehuurde door Huurder. De bijgeleverde gebruiksinstructie is hierbij te allen tijde leidend.
 5. Alleen personen die in de huurovereenkomst als Bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van Huurder – zijn aangeduid, mogen Het Gehuurde besturen, mits zij beschikken over de daartoe vereiste bevoegdheid en bekwaamheid en mits zij geestelijk en lichamelijk geschikt zijn om Het Gehuurde te besturen.
 6. Het is Huurder verboden om Het Gehuurde uit te lenen aan derden of personen die niet als Bestuurder zijn aangemerkt. Slechts in een uitzonderlijk geval, en met expliciete en voorafgaande schriftelijke toestemming van Kompas Camper Verhuur, kan hiervan afgeweken worden.
 7. Kompas Camper Verhuur beschikt over een inzittendenverzekering, doch is Huurder verplicht zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en wordt geadviseerd om tevens een annuleringsverzekering af te sluiten. Kompas Camper Verhuur kan van Huurder verlangen om een bewijs (polis blad) van diens aansprakelijkheidsverzekering te tonen alvorens de Overeenkomst wordt aangegaan.
 8. Huurder is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Kompas Camper Verhuur.
 9. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruiken van Het Gehuurde tijdens overeengekomen huurperiode als ware het haar eigendom, overeenkomstig de gegeven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Huurder dient Het Gehuurde te allen tijde in goede staat te houden.
 10. Huurder dient de door Kompas Camper Verhuur aangegeven voor het voertuig geschikte brandstof te tanken met, indien vereist, de door Kompas Camper Verhuur aangegeven vereiste toevoeging. Tevens dient Huurder het olie- en koelvloeistofpeil te meten bij elke tankbeurt en zorg te dragen voor een juiste olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning. Indien het olie- of koelvloeistofpeil te laag is, krijgt de motor onvoldoende koeling/smering wat kan leiden tot ernstige motorschade.
 11. Huurder dient zich te onthouden van roken en drank- en drugsgebruik in het voertuig.
 12. Het Gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt op de openbare weg binnen alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van Kompas Camper Verhuur geldig is. Het Gehuurde mag in ieder geval niet worden gebruikt voor: (i) rijlessen, (ii) motorsport doeleinden, (waaronder race-evenementen), (iii) voertuigtests of veiligheidstrainingen, (iv) commercieel personenvervoer, (v) verhuur aan anderen en (vi) het vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen.
 13. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder verplicht om de Het Gehuurde in goede staat, schoongemaakt en met een volle brandstoftank te retourneren op de met Kompas Camper Verhuur overeengekomen locatie op de overeengekomen terugkomsttijd. Daarbij dient Huurder alle bijbehorende bescheiden aan Kompas Camper Verhuur te retourneren. Huurder is verplicht om alle aanwijzingen ten behoeve van een correcte inname van gehuurde van Kompas Camper Verhuur op te volgen.
 14. In het geval dat Huurder haar voorgenoemde verplichting verzuimt, of weigert Kompas Camper Verhuur Het Gehuurde terug te geven c.q. bezit te verschaffen, is Huurder aan Kompas Camper Verhuur het bedrag verschuldigd gelijk aan de door een onafhankelijke derde getaxeerde marktwaarde van Het Gehuurde. Kompas Camper Verhuur maakt daarbij ook aanspraak op de door haar gemaakte kosten voor de vergeefse poging Het Gehuurde terug te halen.
 15. Huurder is verplicht eventuele boetes ten gevolge van en gedurende het gebruik van Het Gehuurde, zoals onder meer maar niet beperkt tot parkeer- en verkeersboetes aan Kompas Camper Verhuur te vergoeden. Kompas Camper Verhuur is derhalve gerechtigd eventuele boetes e.d. op Huurder te verhalen.
 16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de feitelijke Bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de juiste nakoming daarvan.
 17. Het is Huurder niet toegestaan om aanpassingen aan te brengen aan het Gehuurde.
 18. Indien Huurder door pech of reparatie langer op een bepaalde plaats moet blijven dan verwacht, is Kompas Camper Verhuur niet aansprakelijkheid voor de niet-genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient Huurder zelf een reisverzekering af te sluiten.
 19. Indien Huurder pech heeft dient Huurder te allen tijde de Spitz hulpdienst te bellen zoals vermeld op de groene kaart. Huurder heeft nimmer recht op compensatie voor niet genoten vakantiedagen.
 20. Het is Huurder niet toegestaan om een huisdier mee te nemen in het Gehuurde.

Artikel 8 – Verplichtingen Kompas Camper Verhuur

 1. Kompas Camper Verhuur staat in voor de deugdelijkheid van Het Gehuurde en de kwaliteit van de geleverde zaken, alsmede voor de uitvoering van de Overeenkomst naar haar beste kunnen. Doch zijn uitgezonderd van garantie alle gevolgen door normaal gebruik (slijtage), onoordeelkundig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing en/of instructies van Kompas Camper Verhuur.
 2. Kompas Camper Verhuur levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland, dan wel het land waar de reis van Huurder heen gaat, verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover Kompas Camper Verhuur kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
 3. Kompas Camper Verhuur stelt (samen met Huurder) voorafgaand aan het verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt, wordt aangegeven.
 4. Kompas Camper Verhuur is gehouden Huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten te overhandigen.
 5. Kompas Camper Verhuur dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een Nederlandstalige instructiedocument aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar Huurder binnen en buiten openingstijden van Kompas Camper Verhuur gebruik van kan maken.
 6. Kompas Camper Verhuur vermeldt duidelijk op het voertuig bij voorkeur in de nabijheid van de brandstof- vulopening welk type brandstof plus eventuele toevoegingen voor het voertuig moet worden gebruikt.
 7. Bij de inname door Kompas Camper Verhuur zal Het Gehuurde gecontroleerd worden op eventuele schade en zal er een eindafrekening plaatsvinden waarbij eventuele niet gemelde schade en/of waardevermindering in rekening wordt gebracht bij Huurder.

Artikel 9 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van Het Gehuurde wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling of borg niet tijdig is ontvangen door Kompas Camper Verhuur of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, heeft Kompas Camper Verhuur recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Huurder dient Kompas Camper Verhuur schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 3. Huurder is verplicht Het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de Huurder afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kompas Camper Verhuur gerechtigd het gehuurde op te slaan voor rekening en risico van Huurder. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. Huurder is verplicht in een dergelijk geval de levering te verzekeren en verzekerd te houden totdat alsnog verzending of aflevering kan plaatsvinden.
 5. Indien Kompas Camper Verhuur gegevens behoeft van de Huurder in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Huurder deze aan Kompas Camper Verhuur ter beschikking heeft gesteld.
 6. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle openstaande kosten met betrekking tot het huurbedrag en de verschuldigde borg zijn betaald, tenzij anders overeengekomen.
 7. Kompas Camper Verhuur behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees en/of reden voor niet-betaling aanwezig is.

Artikel 10 – Conditie van het voertuig

 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 1 uur na levering schriftelijk aan Kompas Camper Verhuur te worden gemeld op info@kompascamperverhuur.nl of via telefoonnummer 0478-234400. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Kompas Camper Verhuur, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken.
 2. Onzichtbare gebreken zijnde gebreken die Huurder bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Kompas Camper Verhuur terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Huurder het recht op reclame ter zake van die gebreken.
 3. Indien Huurder haar reclamerecht gebruikt, zal zij Het Gehuurde en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Kompas Camper Verhuur, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van Kompas Camper Verhuur terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
 4. Huurder heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een afwijking in kleur.
 5. Kompas Camper Verhuur zal, voor zover mogelijk, voor een vervangend voertuig zorgen. Alle bijkomende kosten in het kader van de vervanging komen voor rekening en risico van Kompas Camper Verhuur, tenzij aangetoond wordt dat het tekort is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens Huurder.
 6. Indien vervanging onmogelijk is, zal Kompas Camper Verhuur de overeengekomen huurprijs en borg aan Huurder restitueren. Restitutie aan Huurder worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 11 – Schade

 1. Elke schade en ieder verlies dient terstond, doch uiterlijk binnen een uur aan Kompas Camper Verhuur gemeld te worden per mail; info@kompascamperverhuur.nl. Indien overeengekomen, zorgt Kompas Camper Verhuur voor een verdere afhandeling van de schade. In geval van schade dient Huurder zich immer aan de instructies van Kompas Camper Verhuur te houden.
 2. Huurder dient het schadeformulier zo volledig mogelijk en binnen 24 uur na het ontstaan van de schade aan Kompas Camper Verhuur ter beschikking te stellen. Het schadeformulier is te raadplegen op de Website.
 3. Nadat Huurder schade heeft gemeld door middel van het door Kompas Camper Verhuur verstrekte formulier, te vinden op de Website, dient Huurder zich te onthouden van enig gebruik van Het Gehuurde totdat de door Kompas Camper Verhuur het Gehuurde heeft hersteld dan wel heeft vervangen.
 4. In geval van voor Huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met Het Gehuurde toegebracht of vermissing van Het Gehuurde is Huurder verplicht Het Gehuurde niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
 5. Indien Kompas Camper Verhuur de door Huurder gestelde feiten met betrekking tot de oorzaak van de schade gemotiveerd betwist, dient Huurder diens feitelijke stellingen te bewijzen.
 6. De na verkregen toestemming van Kompas Camper Verhuur gemaakte reparatiekosten worden alleen door Kompas Camper Verhuur vergoed na overlegging van de originele en onderbouwde nota’s, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en/of onderdelen ontslaat Kompas Camper Verhuur van verplichting tot vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.
 7. Indien Huurder zonder toestemming van Kompas Camper Verhuur reparatie(s), in de ruimste zin van het woord laat verrichten, worden de kosten hiervoor nimmer door de Kompas Camper Verhuur vergoed.
 8. Eventuele kosten gemaakt door Huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals taxi- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op Kompas Camper Verhuur. Hiervoor dient Huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
 9. Huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico, tenzij deze niet aan Huurder kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot het inhouden van de volledige borgsom. Motorschade naar aanleiding van oververhitting ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag olie- of koelvloeistofpeil leidt altijd tot inhouden van de volledige borgsom.
 10. Indien Huurder betrokken raakt bij een tweezijdig ongeval, wordt de borg slechts teruggestort op het moment dat het dossier is afgehandeld door de verzekeraar en de schade is uitgekeerd. Dit geldt ongeacht de vaststelling wie schuldig is aan het ongeval.
 11. Het eigen risico voor normale schades bedraagt € 1000,- per schadegeval. Het eigen risico voor schades boven de 2.00 meter bedraagt € 1750,- per schadegeval. Hiervoor wordt dan een extra bedrag boven op het eigen risico in rekening gebracht. Ruitschade, natuurschade en inbraakschade valt ook onder het eigen risico van € 1000,-.

Artikel 12 – Onderhoud

 1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door Kompas Camper Verhuur uitgevoerd. Kompas Camper Verhuur Verhuur zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient Huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf (Fiat dealer), in overleg met de Kompas Camper Verhuur.
 2. Noodzakelijke reparaties aan het Gehuurde, welke het bedrag van € 75,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Kompas Camper Verhuur worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Kompas Camper Verhuur, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van Huurder zijn.
 3. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met Kompas Camper Verhuur of met de door haar aangewezen pechhulpverlener. Wanneer de kosten van een door Kompas Camper Verhuur goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt Kompas Camper Verhuur zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
 4. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door Huurder te overleggen nota’s.
 5. Door Huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van Kompas Camper Verhuur elders uitgevoerde reparaties worden door Kompas Camper Verhuur tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
 6. Vergoeding is uitgesloten indien Huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

Artikel 13 – Prijzen

 1. Alle in het aanbod en de Overeenkomst vermelde tarieven zijn inclusief btw, en exclusief eventuele onkosten en andere bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod, worden de prijzen niet verhoogd, behoudens veranderingen in btw-tarieven en andere prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving.
 2. Bijkomende kosten en onkosten kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot: rijklaar maak kosten, haal- en brengkosten, aftankkosten, schoonmaakkosten en extra’s of accessoires zoals kinderzitjes, sneeuwkettingen etc. De aftankkosten die in rekening worden gebracht zijn overeenkomstig de prijzen van het pompstation op dat moment.
 3. Reeds overeengekomen huurprijzen worden in beginsel niet aangepast, behoudens wijzigingen de jaarlijkse indexering op basis van de daarvoor geldende normen en eventuele kosten voor verhogingen van Btw tarieven en kostenverhogingen van derden die redelijkerwijze aan Huurder kunnen worden doorberekend.
 4. De overeengekomen huurprijs kan de eerste 3 maanden van de Overeenkomst niet worden verhoogd, tenzij deze bevoegdheid rechtstreeks uit de wet voortvloeit.
 5. Huurder dient voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst de verschuldigde vergoeding ter hoogte van de huurprijs en de vereiste borg te voldoen aan Kompas Camper Verhuur, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling en incassobeleid

 1. Huurder is gehouden 100% betaling voorafgaande de huurperiode te voldoen op de door Kompas Camper Verhuur kenbaar gemaakte wijze, tenzij anders overeengekomen.
 2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bezwaren van de Huurder tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van Kompas Camper Verhuur op Huurder onmiddellijk opeisbaar.
 4. Kompas Camper Verhuur heeft het recht de door Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Kompas Camper Verhuur kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een Aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Kompas Camper Verhuur kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Alle door Kompas Camper Verhuur gestelde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Huurder zijnde een Bedrijf in verzuim. Huurder zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 6. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal Kompas Camper Verhuur zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 7. Indien Kompas Camper Verhuur meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst leidt tot aansprakelijkheid van Kompas Camper Verhuur jegens Huurder of derden, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in verband met de Overeenkomst door Kompas Camper Verhuur in rekening gebracht ten aanzien van directe schade, behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Kompas Camper Verhuur. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
 2. Kompas Camper Verhuur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van het gebruik van de door Kompas Camper Verhuur geleverde zaken, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 3. Gebruik van Het Gehuurde geschiedt op eigen risico van Huurder. Huurder dient zich te vergewissen van het feit dat gezien de aard van het Gehuurde, de nodige extra zorg c.q. voorzichtigheid ten aanzien van Het Gehuurde geboden is. Kompas Camper Verhuur is niet aansprakelijk ten aanzien van gevolgschade doordat Huurder onderweg een pechgeval is overkomen. Kompas Camper Verhuur zal zich in een dergelijk geval inzetten het pechgeval tijdig te herstellen door ofwel een nieuw voertuig aan te leveren of wel de nodige reparaties te verrichten.
 4. Kompas Camper Verhuur is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van Het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode. Huurder dient zich te houden aan gebruik van Het Gehuurde volgens de handleiding en instructies van Kompas Camper Verhuur en de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Kompas Camper Verhuur is nimmer aansprakelijk voor gebreken ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst.
 5. Huurder is aansprakelijk voor schade, verlies of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract. Huurder is gehouden om het voertuig terug te brengen in de toestand waarin Huurder deze heeft ontvangen van Kompas Camper Verhuur. Schade aan de remmen, de aandrijving en zuivere breukschade zijn niet te beschouwen als ongeval schade en komt voor rekening van Huurder.
 6. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Kompas Camper Verhuur lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijze in verband houdt met de huur van het voertuig en redelijkerwijze niet voor rekening van Kompas Camper Verhuur behoort te komen.
 7. Huurder is aansprakelijk voor alle verkeersdelicten en administratieve overtredingen, alle overtredingen van wettelijke bepalingen, alsmede de daden van een Bestuurder alsof deze de eigen acties van de Huurder waren.
 8. Huurder dient bij het gebruik van tolwegen te zorgen voor de tijdige en volledige betaling van de tolkosten.
 9. Kompas Camper Verhuur is op geen enkele manier aansprakelijk indien Huurder nalaat zich adequaat en voldoende te verzekeren.
 10. Enige kosten voor reparaties, vervanging of herstel komen voor rekening van Huurder indien deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van Het Gehuurde. Van ondeugdelijk gebruik is in ieder geval sprake als Het Gehuurde gebruikt wordt in strijd met artikel 7 lid 11 van deze algemene voorwaarden of anderszins daarmee verband houdt. Kompas Camper Verhuur behoudt hierbij het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen voor zover de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten de waarde van het de te vervangen zaak overschrijden. Bij beschadiging van Het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het gehuurde.
 11. Schade of verlies van Het Gehuurde door diefstal en/of vandalisme, met inbegrip van waardevermindering van Het Gehuurde, komt voor rekening en risico van Huurder. Huurder is zelf verantwoordelijk om de eventueel benodigde juridische maatregelen c.q. vervolgstappen te nemen.
 12. Kompas Camper Verhuur is niet aansprakelijk voor de zaken die worden achtergelaten bij teruggave van het Gehuurde of enigszins verantwoordelijk voor de bewaring c.q. opslag hiervan.
 13. Ingeval van schending van de inleverplicht door meerdere Huurders, is elke Huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld.
 14. Kompas Camper Verhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Kompas Camper Verhuur is uit gegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kompas Camper Verhuur bekend was.
 15. Kompas Camper Verhuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 16. Kompas Camper Verhuur is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of storingen of het om welke reden dan ook niet (tijdelijk) beschikbaar haar van de website.
 17. Kompas Camper Verhuur staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Kompas Camper Verhuur verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 18. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Kompas Camper Verhuur vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Kompas Camper Verhuur binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.
 19. Huurder vrijwaart Kompas Camper Verhuur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar is.

Artikel 16 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van Het Gehuurde, gaat over op Huurder op het moment waarop deze aan Huurder feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Huurder of van door Huurder aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Kompas Camper Verhuur is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Kompas Camper Verhuur, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen, (ix) werkstakingen in het bedrijf van Kompas Camper Verhuur, (x) beslaglegging van welke aard en reden dan ook, (xi) niet beschikbaar zijn van het gehuurde voertuig of gehuurde voertuigen door technische mankementen, De voertuigen worden door Kompas Camper Verhuur met regelmaat verhuurd, het kan daarom voorkomen dat door schade of plotselinge storingen, mankementen of andere technische problemen, ondanks inspanningen van Kompas Camper Verhuur om dit te verhelpen, niet voldoende voertuigen beschikbaar zijn voor de verhuur en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Kompas Camper Verhuur buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Kompas Camper Verhuur heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kompas Camper Verhuur haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Kompas Camper Verhuur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kompas Camper Verhuur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten van Kompas Camper Verhuur berusten uitsluitend bij Kompas Camper Verhuur en worden niet overgedragen aan Huurder.
 2. Het is Huurder verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Kompas Camper Verhuur rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kompas Camper Verhuur. Indien Huurder wijzigingen wenst aan te brengen in door Kompas Camper Verhuur opgeleverde zaken, dient Kompas Camper Verhuur expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

Artikel 19 – Boete

Bij beschadiging dan wel het niet (tijdig) en/of op de door Kompas Camper Verhuur aangegeven wijze retourneren van de het Gehuurde is Huurder een direct opeisbare boete verschuldigd tot maximaal de hoogte van een door onafhankelijke derde getaxeerde marktwaarde van Het Gehuurde dat vooraf bekend wordt gemaakt aan Huurder, tenzij Kompas Camper Verhuur kan aantonen dat zij meer schade heeft geleden ten gevolge van het handelen van Huurder en deze schade redelijkerwijze niet voor rekening van Kompas Camper Verhuur dient te komen.

Artikel 20 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Kompas Camper Verhuur gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd, zal Kompas Camper Verhuur de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@kompascampverhuur.nl.
 2. Indien Kompas Camper Verhuur op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Indien Huurder tijdens de huurperiode navigatiegegevens invoert, kunnen deze gegevens in Het Gehuurde worden opgeslagen. Ook wanneer mobiele telefoons of andere apparaten aan Het Gehuurde gekoppeld worden, kunnen hieruit gegevens worden opgeslagen. Wanneer Huurder wenst dat voornoemde gegevens na teruggave van Het Gehuurde niet meer in Het Gehuurde worden bewaard, dient hij ervoor te zorgen dat deze gegevens voor teruggave van Het Gehuurde zijn gewist.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Huurder niet tevreden is over de service of Diensten van Kompas Camper Verhuur of anderszins klachten heeft, is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen telefonisch of via e-mail gemeld worden aan info@kompascamperverhuur.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Kompas Camper Verhuur de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Kompas Camper Verhuur zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Kompas Camper Verhuur en de Huurder is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Kompas Camper Verhuur heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden zijn op de Website te vinden.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Kompas Camper Verhuur en Huurder worden beslecht bij de bevoegde rechter Limburg, locatie Roermond, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Wellerlooi, 11 februari 2021

Bel mij terug